Hvad koster en netbankindbrudsforsikring?

Præmien på netbankindbrudsforsikring afhænger af forsikringssum og antal ansatte, og er angivet nedenfor.
 

Karenstid gælder kun den udvidet dækning.

Karenstiden er en art selvrisiko, det vil sige en afgrænset periode (angivet i timer), efter at driften er blevet afbrudt, hvor den sikrede selv må bære driftstabet. Driften skal forstås som virksomhedens almindelige åbningstid eller den tid, hvor fremstilling eller salg af varer og ydelser finder sted. En afbrydelse af driften har derfor indflydelse på omsætningen af varer og ydelser, hvilket kan forårsage et driftstab og meromkostninger til at genoptage driften. Når karenstiden er udløbet, bliver driftstabet og meromkostninger til genoptagelse af driften dækket, indtil driften er genoprettet til samme niveau som før afbrydelsen – dog maksimalt 120 dage.

Præmien på netbankindbrudsforsikring UDVIDET afhænger af forsikringssum, antal ansatte og virksomhedens aktiviteter.

Der findes to præmiekategorier, en til virksomheder med aktiviteter indenfor håndværk, f.eks. medlemmer af Dansk Byggeri, Håndværksrådet, DS Håndværk og Industri o.lign., og en anden kategori til virksomheder med aktiviteter indenfor handel, f.eks. medlemmer af Dansk Industri, Dansk Erhverv og andre virksomheder.

Præmien for BASIS-dækning er indeholdt i UDVIDET-dækning, da UDVIDET-dækning omfatter både BASIS-dækning og UDVIDET-dækning. Der indsættes i tillæg til selvrisikobeløbet, som er uændret ift. BASIS-dækning, en karensperiode, der fungerer som selvrisiko på den driftstabsdækning, som kun gives under UDVIDET-dækning.

Indeholdt i præmierne er et honorar til Willis på 100 kr. på BASIS-dækning. Honoraret er på 200 kr. ved UDVIDET-dækning.

Forsikringssum
Den angivne forsikringssum er per tab og i alt per år.

Selvrisiko
Det angivne selvrisikobeløb er per tab.

Skadeforsikringsafgift

I tillæg til præmien betales der en skadesforsikringsafgift på 1,1% af den årlige præmie.

Eksempel: Skadesforsikringsafgiften for en virksomhed med 24 ansatte, der vælger en BASIS-dækning med forsikringssum 2,5 mio. kr. til 675 kr., er på 6,50 kr., da skadesforsikringsafgiften alene beregnes af præmien, altså uden Willis' honorar på 100 kr., dvs. af 575 kr.

Rabat
Willis kan - på frivillig basis - tilbyde medlemmer hos de i begæringen nævnte brancheorganisationer at tegne netbankindbrudsforsikring i en kollektiv, puljeordning. Denne kollektive ordning betyder, at netbankindbrudsforsikringer tegnet af medlemmer i pågældende brancheorganisation deler en samlet forsikringssum per år.

Fordelen herved er, at alle medlemmer kan opnå en rabat, hvis størrelse er afhængig af det antal policer, der tegnes via brancheorganisationen.

Ulempen er, at forsikringssummen deles med andre, og hvis andres skader har medført, at forsikringssummen er opbrugt, så risikerer medlemmet med den senest anmeldte skade, at der ikke er forsikringssum nok. Willis vurderer dog på baggrund af historiske tal, at risikoen for ikke at opnå dækning er minimal.

Der gives rabat både ved indtegning i 2015 (første år), og der gives også rabat ved fornyelse i 2016 (andet år), hvis der inden 1. februar 2015 er tegnet et minimum antal policer (mellem 500 og 2.500 stk., afhængig af brancheorganisation).

Medlemmet skal ved indtegning blot oplyse medlemskab og medlemsnummer hos brancheorganisationen i forsikringsbegæringen.

Bliv forsikret allerede idag

Rabatten ydes mod at alle brancheorganisationens medlemmers Netbankindbrudsforsikringer med hver 1 mio. kr. eller 2,5 mio. kr. i forsikringssum puljes under en samlet forsikringssum på 50 mio. kr. per år. Der kan altså maksimalt udbetales 50 mio. kr. per år til brancheorganisationens medlemmer, som har tegnet Netbankindbrudsforsikringerne. Udbetaling sker efter ”først til mølle-princippet", altså i kronologisk rækkefølge i forhold til forsikringsselskabets modtagelse af skadeanmeldelse.

Hvis et medlem af en brancheorganisation ikke ønsker at være del af denne pulje, kan medlemmet tegne forsikringen via den generelle rammeordning ved at undlade at oplyse medlemskab af brancheorganisation, se ovenfor.

Har du spørgsmål til forsikringsaftalen eller spørgeskemaet, er du velkommen til at kontakte Willis.